Royal Khám tầm soát sức khỏe

$4160

XÉT NGHIỆM TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Chỉ dành cho bệnh nhân nam
Chỉ dành cho bệnh nhân nữ

Book This Screening Package


  Gói khám sức khỏe dựa trên nhu cầu của bạn:

   Get Your Flu Vaccination @ $67 Today


   符合您需求的体检套餐:
   Health Screening Packages Based on Your Needs:


    Lifescan Medical Centre
    Talk to Us

     Talk to us today!